جدول زمانبندی همایش:

 

زمانبندی دریافت و پذیرش نهایی مقالات
آخرین مهلت ارسال آثار
97/08/20
اعلام نتایج داوری
97/09/10
تاریخ برگزاری جشنواره
97/09/28