محورهای جشنواره

 

بخش کاریکاتور و کاریکلیماتور:

                  اسلام هراسی

                  ایران هراسی

                  ظهور و سقوط اندیشه ها و فرقه های استعماری

                  استکبار ستیزی

                  داعش و تکفیری

                  تهاجم فرهنگی

                  روش های مبارزه با تهاجم فرهنگی

                  شیوه های استعمار برای فریب و جذب

                   و سایر موضوعات مرتبط