آثار ارسالی بخش کاریکاتور جهت برگزاری نمایشگاه می بایست بعد از داوری به دبیرخانه جشنوراه ارسال شود تا در نمایشگاه به نمایش گذرارده شود. در صورت عدم ارسال اثر شانس قرار گرفتن در برترین های جشنواره از بین می رود.